30. Thiết bị dò tìm lỗi đường dây điện thoại, Internet